Aanvullend inkoopbeleid ENO

03-07-2021 Martijn van Wijk

ENO heeft cf toezegging aanvullend inkoopbeleid gepubliceerd 1 juli jl. Download hier het volledige doc, indien gewenst. Hieronder de korte versie. De aanvullingen zijn in onze ogen basaal en logisch gezien landelijke ontwikkelingen, maar tav ZPM nog niet heel inzichtgevend.

Toepassing uniform verzekerdenmutatiemodel (U-VMM)
Eno heeft zich landelijk gecommitteerd aan het uniforme verzekerdenmutatiemodel. Eno kiest er binnen de inkoopafspraken voor om het model, alleen voor de aanbieders waarmee wij een omzetplafond of een andere vorm van een beheerste afspraak mee hebben, toe te passen als startpunt van het gesprek.

Geldigheid Kwaliteitsstatuut
Er wordt landelijk gewerkt aan een nieuw format van het Kwaliteitsstatuut. Eno conformeert zich aan de landelijke afspraak dat in 2022 alle aanbieders een goedgekeurd statuut moeten hebben cf 1.0 of 2.0 zijn en in de loop van 2022 versie 3.0.

Minimale eisen aan instellingen
-Eno conformeert zich aan de landelijk opgestelde handreiking setting hoogspecialistische GGZ. Instellingen die niet aan de inhoudelijke criteria van de handreiking voldoen, en niet op de limitatieve lijst met aanbieders staan, komen niet in aanmerking voor een contract bij Eno voor de setting hoogspecialistische GGZ. Als deze handreiking definitief is vastgesteld, wordt deze gepubliceerd op www.zorgprestatiemodel.nl.
-Wtza: vanaf 2022 is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) van toepassing. Instellingen die in aanmerking komen voor een overeenkomst moeten voldoen aan de eisen die de Wtza stelt.

Inkoopprocedure en indeling setting
In het zorgprestatiemodel vervalt het onderscheid tussen basis- en gespecialiseerde ggz (->Redactie Roadmap: hier valt over te discussiëren, omdat GBGGZ wel op de declaraties dient te worden vermeld). Het zorgprestatiemodel biedt de mogelijkheid om per setting de zorg in te kopen. Zoals al is aangekondigd in ons inkoopbeleid ontvangen aanbieders die onder het segment digitale contractering vallen, een uitnodiging om een vragenlijst in VEZOZO in te vullen. In deze vragenlijst kunt u ook aangeven in welke setting u de zorg levert. U ontvangt op grond van de ingevulde vragenlijst een passend aanbod voor 2022. Eno hanteert bij haar digitale contractering de indeling van de settingen van de landelijke veldnormen die opgesteld zijn om de settingen eenduidig te definiëren en zoals gepubliceerd op de website www.zorgprestatiemodel.nl.

Procedure zorginkoop: aanlevering simulatiedata
De aanbieders waarmee Eno in 2021 een individuele maatwerkafspraak heeft gemaakt, worden bij de inkoop 2022 gevraagd om de (gevalideerde) simulatiedata met ons te delen. Over de wijze van aanlevering en aanleverdata van deze simulatie sluit Eno aan bij de landelijke afspraken zoals deze zijn opgenomen in het document afspraken simulatie en contractering (juni 2021), zoals gepubliceerd op de website www.zorgprestatiemodel.nl. De simulatiedata vormen voor ons de basis voor het gesprek. ->Redactie Roadmap: jammer dat simulaties voor juli jl. ook voor Eno zijn aangeleverd. Dit bleek alleen nodig bij de maatwerkcontracten.