Aanvulling inkoopbeleid CZ (en overige) sectie III

20-09-2021 Martijn van Wijk

Hieronder de kern van het onlangs gepubliceerde aanvullend inkoopbeleid van CZ 2022 (op het bestaande inkoopbeleid).

Voor de GGZ-instellingen (sectie III) geldt dat de contractuele afspraken 2021 voor een belangrijk deel de basis vormen voor 2022, zowel voor het omzetmaximum, aantal cliënten als NZa-tariefpercentages. Het omzetmaximum is zonder afkap. Eventueel incidenteel bijgecontracteerd volume wordt niet meegenomen. De BGGZ valt onder het omzetmaximum. 

CZ gaat voor GGZ-instellingen in 2022 werken met een garantiebudget. Dit budget is gegarandeerd voor instellingen die op basis van de declaraties het afgesproken omzetmaximum niet volmaken. Dit zal alleen gelden als het minimaal afgesproken unieke cliënten is behaald en er geen sprake is van een casemixwijziging (inzet behandelaren of type cliënten, waarbij maximaal 10% diagnostiek mag plaatsvinden). Indien dit het geval is kan de transitieprestatie achteraf ingezet worden om het omzetmaximum tot afspraak aan te vullen.  

Kortom; Wanneer de totale declaraties van het jaar 2022 lager zijn dan het afgesproken omzetmaximum van 2022, wordt het verschil tot het afgesproken omzetmaximum, met behulp van deze transitieprestatie aangevuld. Dit gebeurt alleen achteraf, wanneer alle declaraties van 2022 binnen zijn. De instelling moet daarbij dus voldaan hebben aan de voorwaarden dat het minimaal aantal unieke cliënten in zorg zijn genomen en de casemix niet is veranderd.  

Let op; De unieke cliënten in 2021 worden bepaald op basis van alle geopende en gesloten DBC’s gGGZ en/of prestaties gbGGZ (inclusief behandeling kort, diagnostiek en onvolledig behandeltraject, exclusief acute ggz binnen budget). Een verzekerde telt maximaal één keer als unieke cliënt mee. Deze aantallen worden uiteindelijk afgezet tegen het aantal cliënten in 2022. Deze worden op basis van het aantal consulten en/of verblijfsdagen bepaald. 

Alle prestaties (consulten, verblijfsdagen, overige prestaties en toeslagen) maken onderdeel uit van het af te spreken omzetmaximum. 

CZ groep werkt met een checklist LGGZ, wanneer een cliënt 365 dagen aaneengesloten klinisch verblijft.  

De setting voor hoog specialistisch kan alleen gedeclareerd worden indien dit expliciet wordt overeengekomen. CZ groep sluit aan bij de landelijk gemaakte afspraken. 

Tariefpercentages   

Tariefpercentages worden gebaseerd op de afgesproken tariefpercentages van 2021; een maximaal (gemiddeld) tariefpercentage (nooit >100% max NZA). Dit tariefpercentage is voor alle prestaties en toeslagen (met uitzondering van Spravato).  

Let op: Er vindt geen aansluiting plaats van setting Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair op de setting Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II in 2022, zoals eerder aangekondigd in het beleid. Dit is dus een wijziging tov het eerdere inkoopbeleid 2022. In dat beleid werden groepspraktijken/instellingen (monodisciplinair, setting 2) met een 22 code gelijkgesteld in hun tarieven met vrijgevestigden (setting 1).  

Wij zouden het toejuichen dat CZ nieuwe criteria vaststelt voor de tarieven. Criteria die ooit zijn vastgesteld, blijven nu ook weer leidend in de tarief bepaling 2022, waardoor je vrijwel nooit in staat wordt gesteld om je tarief naar boven aan te passen, ondanks eventuele veranderingen in je aanbod, doelgroep en /of prestaties. 

Overigen 

Voor Zilveren Kruis, VGZ en Menzis geldt dat zij ‘Eigen maximumtarieven’ gaan hanteren. Specifiek voor Zilveren Kruis geldt dat zij de inkoopmethodiek differentiëren naar verschillende groepen aanbieders. Zij maken afspraken over omzetplafonds, mogelijk zijn dat deelplafonds voor één of meerdere settingen. In een aantal settingen geldt gedifferentieerd tariefbeleid tussen beroepsgroepen.