Aanvulling Inkoopbeleid Zilveren Kruis

02-08-2021 Martijn van Wijk

Zoals aangekondigd heeft zilveren Kruis een aanvulling geschreven op haar inkoopbeleid GGZ zvw 2022. Deze zijn marginaal. Zo hebben zij een bijlage 2 toegevoegd en op pagina 5 de volgende hieronder staande aanvulling geschreven aangaande de inzet van Regiebehandelaren. 

Voor 2022 hanteren wij het bestaande Kwaliteitsstatuut.
Wij gaan uit van implementatie van het nieuwe Kwaliteitsstatuut per 2023. Dit betekent dat wij in 2022 binnen het zorgprestatiemodel de limitatieve lijst met regiebehandelaren hanteren conform het in 2021 geldende model kwaliteitsstatuut.”

Deze passage is niet heel verrassend en is eigenlijk in lijn met andere zorgverzekeraars en het ZPM, omdat zij hiermee anticiperen op de wijziging van het statuut per 1 juli 2022 wat niet handig is, gezien het gegeven dat dit midden in een jaar is.

In een extra bijlage (2) hebben zij Prestaties benoemd die ZK niet inkoopt of onder specifieke voorwaarden. Het meest in het oog springend hierbij zijn de uitspraken rondom de deelprestaties A, G en H (indien van toepassing) en over de setting Hoogspecialistisch; dat declareren alleen kan als er een afspraak voor is (wat op zich natuurlijk niet heel vreemd is).

“Wij hebben keuzes gemaakt in welke zorg wij wel, niet of deels inkopen. Concentratie en spreiding is één van de redenen om tot deze keuzes te komen. Daarom kopen wij sommige zorg en/of prestaties niet (bij elke zorgaanbieder) in. Het betreft de volgende prestaties:
-De deelprestaties verblijf in verblijfscategorie A, G en H worden alleen in bijzondere gevallen afgesproken en vergoed.
-De setting Hoogspecialistisch valt onder de contractvoorwaarde. U kunt deze alleen declareren als wij hierover een specifieke afspraak hebben gemaakt.
-Verblijf met rechtvaardigheidsgrond (VMR) In uitzonderlijke situaties betalen wij tijdelijk voortgezet verblijf vanuit de Zvw, ondanks dat dit verblijf niet meer medisch noodzakelijk is. Dit doen wij alleen als ontslag medisch gezien verantwoord is, maar de noodzakelijke vervolgvoorzieningen ontbreken. Verder verwachten wij van u dat u zich houdt aan de voorwaarden die in de overeenkomst staan.
-In het kader van de ontwikkeling van ‘concentratie en spreiding’ van GGZ komen wij alleen de overige prestaties Elektroconvulsietherapie (ECT) overeen voor 2022 als u hiervoor in 2021 een afspraak had.
-De toeslag Spravato kopen wij niet in tenzij hierover specifieke afspraken gemaakt zijn.”