Ontwikkelingen lonen GGZ in relatie tot Zorgverkoop 2024

Beste mensen,

Er wordt momenteel door vakbonden onderhandeld met werkgevers in de GGZ. Er is een principe uitkomst welke voorgelegd is aan de achterban. Indien akkoord betekent dat wel dat de verzekeraars (en NZA in de tarieven indexatie 2024?) hierin tegemoet moeten komen. Kortom een belangrijk aandachtspunt voor de Zorgverkoop 2024!

Wat staat in de uitkomsten van het overleg?

Als leden en de achterbannen van de vakbonden akkoord geven, krijgen de medewerkers in de ggz per:

  • 1 november 2023 5 procent erbij, met een bodem van € 150,- en een plafond op € 300,-
  • 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris
  • 1 december 2024 4 procent erbij, met een bodem van € 120,- en een plafond op € 240,-.

Dit is bovenop de afgesproken 2 procent per 1 mei 2023 en 2 procent per 1 januari 2024.

Zie deze link voor het volledige bericht:

Uit onze regelmatige contacten met VGZ is ons gevraagd om de leden van de RoadmapGGZ te attenderen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de dialoogtafel van VGZ. “Dialoogsessies zijn kleine bijeenkomsten waarin VGZ en GGZ aanbieders het met elkaar hebben over actuele thema’s binnen de GGZ en een open gesprek kunnen voeren over de GGZ en de samenwerking.”

Deze vindt plaats op maandag 22 mei om 18.00 uur, VGZ kantoor Arnhem. Deze is overigens voor instellingen (sectie III). De sessie voor vrijgevestigde praktijken (sectie II) is al geweest op 15 mei jl.

Aanmeldlink: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geestelijke-gezondheidszorg/inkoopbeleid/dialoogsessies

In maart hebben we jullie reeds geïnformeerd dat dit jaar ook de kleinere zorgaanbieders een productieverantwoording moeten aanleveren via Digi MV. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft in 2020 overeenstemming bereikt over een verplichting tot openbaarmaking van de jaarlijkse financiële verantwoording van alle zorgverleners zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. De openbare jaarlijkse verantwoording omvat:

a. een financiële verantwoording;
b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie, en
c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Hierbij het toegezegde overzicht wie precies de jaarverantwoording moet aanleveren. 230509 DIGI MV

Let op! Van belang is dat diegenen die niet jaarverantwoordingsplichtig zijn, zich wel tijdig moeten afmelden bij het CIBG.

Disclaimer: dit overzicht is met de hoogte zorgvuldigheid samengesteld. Ovezo bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, al dan niet mogelijk voortvloeiend uit dit overzicht.

Op 20 april organiseren we onze FAQ-bijeenkomst om met elkaar te spreken over het inkoopbeleid GGZ 2024. Ter voorbereiding nemen we doorlopend korte podcasts op per verzekeraar. Wanneer afgemonteerd, worden deze hier op deze site geplaatst. Op deze wijze kunt u meteen kennis nemen van wat ons is opgevallen in het inkoopbeleid 2024.

Ook wordt de komende weken het Inkoopbeleid 2024 (tekstueel) op de site aangevuld en verrijkt na onze analyses. Nu  tevens met een eigen zoekfunctie, zoals gewenst bleek.

Bespaar tijd en doe er uw voordeel mee en tot 20 april.

Ggz-patiënten willen weten waar zij snel terecht kunnen. Zorgaanbieders publiceren daarom hun wachttijden op hun website én leveren deze aan de NZa via het Zorgbeeldportaal. Deze gegevens staan daarna op de website ‘Kiezen in de ggz’. Niet al deze wachttijden zijn daar echter momenteel zichtbaar. Vaak zijn in dat geval de wachttijdgegevens alleen op ondernemingsniveau te zijn aangeleverd en missen de wachttijden op vestigingsniveau. Zorg daarom dat u uw wachttijden ook per vestiging aanlevert. De NZa werkt aan een update van het Zorgbeeldportaal die dit verplicht maakt. Dit moet vergissingen voorkomen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanmeldstop op vestigingsniveau door te geven. Daar wordt nog aan gewerkt door de NZA.Het is ook mogelijk dat u wel uw wachttijdgegevens op de juiste wijze heeft aangeleverd, maar dat deze toch niet op Kiezen in de ggz zijn te vinden. Dit kan komen doordat de nieuwe erkenning Kwaliteitsstatuut ggz 3.0 niet is geregistreerd bij uw AGB-code. Kijk op de website van Vektis voor meer informatie.Heeft u nog geen account voor het Zorgbeeldportaal? Dan kunt u nog geen gebruik maken van ‘Kiezen in de ggz’. Meld u daarom snel aan als zorgaanbieder binnen het Zorgbeeldportaal.

UPDATE (februari): Wachttijden in de ggz zijn licht gestegen voor instellingen ten opzichte van januari, voor vrijgevestigden zijn ze licht gedaald. Bron: nza

Ps. Maak van deze info gebruik bij eventuele ophogingsverzoeken!

 

 

De nieuwe inkoopplannen kom er weer aan! Om deze reden organiseren we zoals voorgaande edities weer een online informatiebijeenkomst. Dus save the date:

Donderdag 20 april 11.00-12.30 uur.
https://us02web.zoom.us/j/85448963288

Het belooft opnieuw een interactieve sessie te worden, waarin de deelnemers alle resterende vragen kunnen stellen (sectie II en III). Bovendien zullen we natuurlijk de meest recente ontwikkelingen bespreken.

Daarnaast gaan we zoals afgelopen jaar ook weer korte video’s per verzekeraar maken. Hierin bespreken we de belangrijkste opvallendheden uit de nieuwe inkoopplannen.

Tot dan!

 

Onlangs hebben we met VGZ gesproken over het voorgenomen Inkoopbeleid 2024. Een paar zaken kunnen en mogen we reeds met jullie delen.

1. Eerste van de maand update hotspot regio’s.
VGZ werkt met Hotspotregio’s. Deze gaan ze maandelijks updaten (per eerste van de maand). Dit is van belang voor eventuele ophogingsverzoeken, want die zijn hieraan gekoppeld. Zorg dat je deze verzoeken dus voor het einde van de maand hebt ingediend om niet voor verrassingen te komen te staan.

2. Declareren van mono-multi.
We hebben gesproken over 2024 en de verhouding tussen multi en mono. In 2022+2023 was de insteek van VGZ: “wat denk jij aan multi te gaan doen?”
In 2024 zullen ze zich meer baseren op bekende en recente declaratie data (2022). Waarschijnlijk wel met een marge +- 10%. Maar dit kan dus wel degelijk invloed hebben op het voorstel en tot discussie leiden.

3. Transgender zorg 
Men gaat aanvullende (minimale) eisen stellen aan GGZ aanbieders die deze zorg (willen) leveren.

4. RTMS
Er komt aanvullend beleid voor deze behandelvorm, vergelijkbaar met het reeds bekende aanvullende beleid van Zilveren Kruis

5. Niet onderhandelbaar aanbod
Ook dit jaar volgt er een niet onderhandelbaar aanbod, waarbij VGZ dit jaar ook kijkt in hoeverre er (op grond van de ingevulde en geaccordeerde vragenlijst) rondom ‘deelname aan de acute GGZ in de regio‘ ook daadwerkelijk is deelgenomen.

 

 

 

 

 

Zoals wellicht (en hopelijk) bekend, moeten dit jaar ook de kleinere zorgaanbieders een productieverantwoording aanleveren via Digi MV. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft in 2020 overeenstemming bereikt over een verplichting tot openbaarmaking van de jaarlijkse financiële verantwoording van alle zorgverleners zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. De openbare jaarlijkse verantwoording omvat:

a. een financiële verantwoording;
b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie, en
c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Hier is afgelopen jaar veel (terecht) gedoe over geweest. Maar het gevolg is niet veranderd. Hiertoe heeft AAG een webinar georganiseerd. Goed om kennis van te hebben. Deze is donderdag 30 maart van 15.00-16.30. (Houd er rekening mee dat we na de eerste bijeenkomst feedback hebben ontvangen dat het sterk lijkt op een verkooppraatje :))

Hieronder de link voor aanmelden en meer info.

https://www.aag.nl/opleidingen/webinar-jaarverantwoording/

Binnenkort zullen we op de Roadmap een helder overzicht delen van wie precies verantwoordelijk is voor het aanleveren van welke zaken.

Onlangs heeft een groep behandelaars en cliënten in de GGZ aangekondigd een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit om de uitwisseling van gegevens* te stoppen.

In december vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op verzoek van de Tweede Kamer geadviseerd over de uitvraag van gegevens door de NZa. Hoewel het oordeel van de Autoriteit positief was, was er één voorwaarde: de uitvraag mag slechts één jaar duren. Elk jaar moet de NZa zorgvuldig bekijken welke gegevensuitvraag nog noodzakelijk is. Deze vervolgstappen moeten worden opgenomen in een toekomstige regeling, gemotiveerd en goedgekeurd door de AP. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de gegevens* van ggz-patiënten uiterlijk op 1 september 2023 aan de NZa moeten worden verstrekt.

*Gegevens die de NZa wel opvraagt worden alleen gebruikt voor verbetering van de zorgvraagtypering. Deze gegevens zijn: de scores op de HoNOS+-vragenlijst, het zorgvraagtype, de diagnosehoofdgroep, drie kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar en opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand. Gegevens over de ggz-instelling, de AGB-code, de datum van de zorgvraagtypering, leverancier van het ict-systeem en datum van aanlevering (de controledata) worden na succesvolle ontvangst en controle van de eerdergenoemde gegevens door de NZa verwijderd, zodat de scheiding tussen de zorgvraagtyperingdata en de controledata onomkeerbaar is.

Beste abonnees,

Hartelijk bedankt voor jullie deelname aan de enquete en/of interviews. Dankzij jullie feedback en ervaring met de RoadmapGGZ weten we waar gebruikers behoefte aan hebben. Het onderzoek is inmiddels afgerond en onderstaand is een klein gedeelte van de resultaten weergeven. Komende tijd zijn we bezig met het optimaliseren van de Roadmap.

Nogmaals bedankt voor jullie input!

Groeten,
Manon