‘Contractering’ in concept IZA (UPDATE)

Update 23-09-2022

Er is inmiddels meer helder over het IZA, waarbij een aantal forse bezwaren zijn afgezwakt. Met dank aan Dirkzwager advocaten hieronder nadere duiding.

-“Uit vertrouwelijke stukken blijkt dat het oorspronkelijke plan om de vergoeding voor ongecontracteerde zorg te verlagen deels verlaten is. In het IZA wordt de maatregel weliswaar nog steeds genoemd, maar daarbij wordt nu expliciet vermeld dat het zogeheten ‘hinderpaalcriterium’ in acht genomen dient te worden. Dit criterium houdt kort samengevat in dat de vergoeding voor ongecontracteerde zorg niet zodanig laag mag zijn dat dit voor verzekerden met een naturapolis een feitelijke hinderpaal vormt om zich te wenden tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Ook het coulanceverbod is uit het definitieve IZA verdwenen. In het concept IZA stond nog een verbod voor zorgaanbieders om het verschil in vergoeding tussen ongecontracteerde zorg en gecontracteerde zorg voor eigen rekening te nemen. Een verzekerde die zich tot een ongecontracteerde zorgaanbieder wendt, zou dan altijd een deel van de kosten zelf moeten betalen. Deze maatregel is terecht geschrapt.

-Ook de ‘onafhankelijke indicatiestelling’, die in het concept IZA was geïntroduceerd voor het geval het aandeel ongecontracteerde zorg onvoldoende zou afnemen, is uit het definitieve IZA verdwenen.”

-Tav de offerte is geen verdere duiding gekomen. Dirkzwager advocaten: “Nut en noodzaak van deze maatregel is niet aangetoond. Er is geen enkele indicatie dat patiënten hier niet goed over voorgelicht worden. Er zijn bovendien ook nu al NZa-regels die zorgaanbieders verplichten vooraf inzicht te geven in de hoogte van de vergoeding.”

 

15-08-2022: In het gisteren uitgelekte concept Integrale Zorgakoord versie 0.9 staan een paar opvallende zaken (in hoofdstuk 3.8) die het ongecontracteerd werken fors ontmoedigen. Het hinderpaal criterium lijkt daarbij ook niet echt meer te tellen. Goed om kennis van te nemen, want deze punten kunnen fors impact hebben op de strategische koers van uw praktijk of instelling.

“….. Het is in het belang van deze aanbieders – én in het belang van patiënten en de maatschappij – dat wordt voorkomen dat andere (al dan niet gecontracteerde) zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich kunnen onttrekken aan de transformatie naar passende zorg. In de huidige uitvoering van het stelsel is het voor sommige zorgaanbieders te makkelijk of aantrekkelijk om ervoor te kiezen niet te contracteren met zorgverzekeraars. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders zijn niet of minder goed aanspreekbaar op gelijkgerichte en gecommitteerde betrokkenheid die nodig is om de transformatie naar passende zorg daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ook kan de keuze om niet-gecontracteerde zorg aan te bieden leiden tot een te grote versnippering van het zorgaanbod. Dit kan de transformatie naar passende zorg belemmeren. Tegelijkertijd is het van belang dat nieuwe/innovatieve zorgaanbieders kunnen toetreden tot de markt; een beperkt percentage niet-gecontracteerde zorg is daarom geen bezwaar.

Het is belangrijk dat partijen afspreken om aanvullende maatregelen te nemen om de contractering te verbeteren.
  1. Offerte bij niet-gecontracteerde zorg. Om te voorkomen dat patiënten geconfronteerd worden met (hoge) zorgkosten doordat zij onbewust voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiezen, is goede informatievoorziening hierover richting de patiënt van groot belang. In dat kader onderzoekt de NZa in overleg met de betrokken zorgpartijen de mogelijkheden om niet-gecontracteerde zorgaanbieders te verplichten om patiënten vooraf schriftelijk een offerte te sturen met daarin de behandeling en de bijbehorende kosten die door de patiënt moeten worden voldaan. De behandeling kan pas starten nadat de patiënt akkoord is gegaan met de offerte.
  2. Invoeren coulanceverbod. Het invoeren van een coulanceverbod houdt in dat als een verzekerde met een naturapolis zorg betrekt bij niet-gecontracteerde aanbieders, de verzekerde het verschil tussen de rekening van de zorgaanbieder en de vergoeding door de zorgverzekeraar zelf dient te dragen. Dit kan niet kan worden overgenomen door de zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Deze maatregel wordt uitgewerkt voor 1 juni 2023 door het Ministerie van VWS met consultatie van zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.
  3. Verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Ook deze maatregel wordt uitgewerkt voor 1 juni 2023, door het Ministerie van VWS met consultatie zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Daarnaast zal verkend worden of een verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling kunnen bijdragen aan de aanpak van niet-gecontracteerde zorg.

Voor alle drie de maatregelen geldt dat er voldoende keuzemogelijkheden voor de verzekerde moeten blijven én genoeg ruimte voor nieuwe, innovatieve zorgaanbieders. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de maatregelen door VWS. Verder dienen zorgverzekeraars een voldoende gevarieerd aanbod aan zorgaanbieders te contracteren om aan hun zorgplicht richting verzekerden te kunnen voldoen. Voor iedere verzekerde geldt op grond van de zorgverzekeringswet dat acute zorg altijd vergoed wordt, ook als deze geleverd wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Partijen spreken af om te monitoren hoe de contractering gericht op de transformatie naar passende zorg verloopt; in deze monitor wordt ingegaan op de rol van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het zorginkoopproces en op de keuzemogelijkheden voor verzekerden. Partijen spreken daarnaast af om te monitoren hoe het aandeel niet-gecontracteerde zorg zich ontwikkelt en wat de effecten daarvan zijn. De uitkomsten van deze monitors worden besproken tussen de relevante bestuurlijke partijen, waarbij wordt nagegaan of de afspraken voldoende worden nagekomen. Over de aanvullende maatregelen spreken IZApartijen af om goed te monitoren of deze maatregelen na invoering tot onvoorziene neveneffecten leiden en om waar nodig tijdig in onderling overleg mitigerende maatregelen daartegen te treffen.”
Noot. Tel hierbij op dat we een beweging zien, waarbij zorgverzekeraars steeds vaker een machtigingsprocedure gaan instellen voor ongecontracteerde (ambulante) zorg, zoals Zorg en Zekerheid, ASR en waarschijnlijk ook CZ doen, wordt het speelveld voor ongecontracteerden er niet makkelijker op. Mocht u behoefte hebben om gecontracteerd werken te onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op (info@zorgonderhandelingen.nl) om uw situatie eeens tegen het licht te houden. Er is immers geen standaard oplossing voor dit vraagstuk.

We zijn inmiddels begonnen met het analyseren van de overeenkomsten voor 2023.

Roadmap bijeenkomst 2.0

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we nu de terugkoppeling echter anders gaan doen. Jullie zijn van ons een bijeenkomst gewend waarin we alle overeenkomsten per verzekaar bespreken. Dit zijn lange sessies, misschien wel te lang. Daarom gaan we nu de komende periode dit opknippen.

Kort en krachtig

Wij maken de komende tijd steeds korte filmpjes per verzekeraar van ongeveer max 10 minuten. Dit maakt het ook makkelijker zoeken, kost je minder tijd en het zorgt voor meer spreiding.

Wel zullen we afsluiten met een online bijeenkomst waarop jullie alle eventuele vragen alsnog kunnen stellen. Hierover later meer.

Wij monitoren in deze tijd regelmatig of er een aanscherping of aanvullend inkoopbeleid is gepubliceerd door de verschillende zorgverkzeraars.

Tot op heden hebben VGZ (Sectie II), ASR (sectie II en III) en CZ (sectie II) aanvullend inkoopbeleid gepubliceerd. Neem er kennis van onder het kopje “Inkoop” en bij onderwerp “Financieel” staan de wijzigingen overwegend, maar is natuurlijk wel afhankelijk van het onderwerp. We hebben deze herkenbaar benoemd als “AANSCHERPING”.

CZ heeft in haar vragenlijst voor de contractering 2023 de voorwaarde om minimaal 65% van de beschikbare uren in te zetten voor nieuwe verzekerden staan, maar deze VERVALT. Vrijgevestigde praktijken die de vragenlijst nog moeten invullen, kunnen vraag 01.02.12 met ‘ja’ beantwoorden. CZ zal de praktijken voor de contractering 2023 niet houden aan de uitkomst van deze betreffende vraag en nemen deze dus niet mee in de beoordeling voor het aanbieden van een overeenkomst. Mocht de vrijgevestigde praktijk de vragenlijst reeds hebben ingevuld en zijn afgewezen op basis van het antwoord van deze vraag, biedt CZ de vragenlijst binnenkort opnieuw aan.

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/ggz/nieuws/contractering-2023-vrijgevestigde-praktijken-aandeel-nieuwe-clienten

19 juli 2022: UPDATE: Na enkele gesprekken en contactmomenten met VGZ over onderstaande bevinding hierbij een mooie update. We hadden hen nl. ook nog aangegeven dat wij in 2019 (!) hierover met een zorginkoper reeds hebben gesproken. Deze had ons toen verzekerd dat deze passage alleen geldt voor geintegreerde instellingen, omdat ze daar eea ‘niet over de rug van de client willen uitvechten en ze er dan toch altijd wel uit zullen moeten komen’. Nu heeft VGZ ons het volgende laten weten:

Onderstaande is inderdaad geschreven voor geïntegreerde instellingen, [ NAAM instelling] zal niet gehouden worden aan de doorleverplicht. Wij zullen juist vragen cliënten door te verwijzen naar Zorgadvies en Bemiddeling. Voor 2023 hebben we dit aangepast in het contract, zodat hier geen onzekerheid of verwarring over kan ontstaan.

Wij gaan er vanuit dat dit een algemene aanpassing betreft, die dus voor iedereen geldt, maar check dit indien nodig. Doe er uw voordeel mee!

8 juli 2022:VGZ heeft op 6 juli jl een standaardmail verstuurd aan aanbieders (met een budgetplafond) die “vooruit lopen op de verwachte besteding van het overeengekomen zorgkostenplafond”. Hierin wordt ook verwezen naar de doorleverplicht voor bestaande EN NIEUWE clienten. Deze mail is in onze ogen discutabel. Ik heb hierover met een ass. inkoper van digitale contractering gesproken. Hij gaf aan “dat dit niet betekent, dat men ook echt gaat verrekenen en een en ander in redelijkheid wordt bezien”. Echter, deze mailtekst kan dit wel degelijk als gevolg hebben. Ik heb hem ook geattendeerd op het tegenstrijidge in de mail versus hun eigen inkoopbeleid en de informatie op hun website! Dit heb ik in een mail, zoals hieronder een passage daaruit, verwoord. Op mijn verzoek gaan ze dit intern opnieuw bekijken en hij heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. Mochten jullie ook die mail hebben gehad bij verwachte overschijding van het budgetplafond (indien aan de orde), dan kun je deze tekst als basis gebruiken.

“……Ik wil je in dit kader graag wijzen op het volgende. Hoewel het in de overeenkomst staat (al jarenlang overigens en er nu in tegenstelling tot eerdere jaren anders invulling aan gegeven wordt) zien wij minstens 3 redenen waarop wij tot de conclusie komen dat de mail van 6 juli niet is conform de beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. De informatie rondom het inkoopbeleid met wat er gecommuniceerd wordt en hoe het in de contracten staat blijkt tegenstrijdig met elkaar;
  1. Wij zien in het inkoopbeleid 2022 op pagina 10 (bovenaan); “Dit betekent dat de zorgaanbieder – als het zorgkostenplafond dreigt te worden overschreden – nieuw in zorg te nemen naturaverzekerden mag doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling of naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder waarvan bekend is dat deze nog wel ruimte heeft binnen zijn zorgkostenplafond”. 
  2. Wij zien op de website onder https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geestelijke-gezondheidszorg/overeenkomsten/zorgkostenplafond  onder het kopje ‘Veelgestelde Vragen’ dat het gaat om voortzetting van lopende cliënten; 
  3. Tevens in dezelfde vraag ook hier dat “Indien er geen verhoging is toegekend, kunt u nieuwe patiënten doorverwijzen naar afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.
Om bovengenoemde redenen in combinatie met het gegeven dat de mail met de boodschap van 6 juli jl. niet redelijk en billijk is gaan wij er vanuit dat VGZ haar ziens- en handelwijze aanpast in algemene zin en dat van ons geen inzet wordt verlangd op doorleverplicht voor nieuwe cliënten zoals VGZ  deze blijkbaar heeft beoogd in haar overeenkomst en de mail van 6 juli jl zoals hieronder is weergegeven.”
Het nieuwe LKS vraagt per juli dat aanbieders ‘handelen in de geest van het nieuwe statuut’. Maar wat houdt dit concreet in en hoe gaan we verder?
Wij hebben gesproken met medisch advies van zorgverzekeraar(s) en hoe zij dit praktisch zien. Let wel; dit zijn officieuze gesprekken en vertegenwoordigen niet per definitie het officiele standpunt van de zorgverzekeraars. Wij vinden deze wel minstens zo belangrijk, omdat tussen de regels heel veel duidelijk wordt hoe men omgaat met eea. Vandaar dat we dit graag met jullie delen.

Wij vroegen:
Wat is de status en toekomst over met name de inzet van GZ-psycholoog als indicerend en/of coordinerend behandelaar in zowel categorie A als B?”  Er is al eerder door een expertgroep een aanvulling/ conceptadvies geschreven wat bij diverse stakeholders, zoals zorgverzekeraars, ledenverenigingen e.d. (w.o. LVVP) ligt ter beoordeling. Er is deze week een bestuurlijk overleg geweest hierover, dus er lijkt inmiddels al gereageerd te zijn. Wordt vervolgd dus wat dit (officieel) oplevert.

De naar ons toe uitgesproken verwachting voor “Hoe nu verder?” is dat de huidige insteek doorgetrokken wordt naar minstens medio 2023 of later. Hoewel verzekeraars zich met deze veldnormen niet te veel willen bemoeien, geven sommigen aan dat 1-1-2024 een handiger moment is om eea te effectueren. Dit, omdat het tijd kost voordat alle herkenbare issues rondom inzet GZ-psycholoog en Psychotherapeut zijn opgelost. Ook het veld heeft ruim tijd nodig om dit (afhankelijk van de uitkomst) te integreren in de werkwijze. BOVENSTAANDE IS INMIDDELS BEVESTIGD: de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaarschap wordt gecontinueerd in 2023. De veldafspraken zijn inmiddels gepubliceerd op de website van het zorgprestatiemodel.

We hebben ook gesproken over rechtmatigheid in dit kader. Bij een eventuele (materiele) controle zal ook nu gewoon gekeken worden naar het ingevulde en goedgekeurde kwaliteitsstatuut, maar men snapt tegelijk dat dit een onvaste bodem is om eventuele claims hierop te baseren. Immers, “Handelen in de geest van..”, een lopende discussie, gecombineerd met een invoerdatum middenin een contractjaar maakt een mogelijke claim flinterdun voor zorgverzekeraars.

Zilveren Kruis stelt in haar Inkoopbeleid 2023 dat zij verwacht van zorgaanbieders dat deze een HKZ of ISO certificaat heeft, dus een Kwaliteitshandboek. Echter, dit geldt alleen voor instellingen en NIET voor zelfstandigen of groepspraktijken (sectie II).

Zoals jullie weten hebben wij onlangs contact gezocht met ASR ivm een aantal passages in het inkoopbeleid.

Zo verwachten zij dat GGZ aanbieders (zowel Sectie II als sectie III) schriftelijke samenwerkingsafspraken maken met ziekenhuizen, wijkverpleegkundigen etc. Dit leek ons ongeloofwaardig. Wij hadden sterk het vermoeden dat dit uit het VVT inkoopbeleid afkomstig was en foutief in het GGZ inkoopbeleid is gekomen. Dit blijkt inderdaad het geval. ASR heeft ons mondeling en schriftelijk te kennen gegeven dat dit NIET geldt voor de GGZ en haar excuses aangeboden (altijd fijn als een verzekeraar dit doet)

Klimaatdoelstellingen die eigenlijk door alle verzekeraars in het inkoopbeleid zijn opgenomen; “…het committeren aan de landelijke CO2-doelstellingen en, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, hun CO2-routekaart ontwikkelen en aanleveren”. Het aan te leveren plan (zowel Sectie II als sectie III)  om te laten zien wat aanbieders hieraan doen geldt ook voor (ambulante) zorgaanbieders die hun locaties huren en niet wanneer er alleen sprake is van eigendom. Zie ook:

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/handleiding-gehuurd-zorgvastgoed/

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/

Tot slot nog een hele belangrijk voor alleen Sectie III. ASR beschrijft tav eventuele Aanvullende zorginkoop: “Om te voldoen aan onze zorgplicht maken wij reële afspraken. Er is dan ook geen mogelijkheid tot aanvullende zorginkoop. Indien na 1 april blijkt dat aanvullende inkoopafspraken nodig zijn, dan voegen wij de procedure van aanvullende zorginkoop met de daarbij behorende toelichting alsnog toe“. Tijdens een gesprek hierover met inkoop en beleid samen herkende men dit punt (opvallend genoeg) helemaal niet. Na itern beraad geeft ASR ons het volgende terug: ” We zullen in onze aanscherping, die in augustus wordt gepubliceerd een verdere duiding geven hoe we hier mee omgaan.” 

Beste mensen,

Op 21 april jl. was onze Roadmap bijeenkomst over het Inkoopbeleid ZVW GGz 2023. Deze is zowel voor (groeps)praktijken als instellingen. Onder het kopje ‘Meetings‘ in het menu aan de linkerkant vinden jullie de opname hiervan terug.

Ook de presentatie staat hier beschikbaar en volledig te downloaden, incl alle teksten uit de bijeenkomst. Doe er dan ook vooral je voordeel mee in je eigen organsiatie.

Save the date

Op donderdag 21 april a.s. van 13.30 uur – (ong.) 15.00 uur organiseren wij onze jaarlijkse (digitale) sessie over het inkoopbeleid ZVW GGZ. Dan zullen we ingaan op wat alle zorgverzekeraars in hun inkoopplannen voor 2023 hebben opgenomen. Het zorgprestatiemodel is geintroduceerd, maar wat betekent dit nu voor 2023? Graag delen we onze inzichten met jullie en kunnen we interactief met elkaar mogelijk nog verdere verdieping in aanbrengen.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om deze sessie bij te wonen, dan kun je deze via de RoadmapGGZ.nl altijd terugkijken. Ook de presentatie zullen we weer online zetten, zodat je die evt. zelf kunt gebruiken binnen je eigen organisatie.

Link voor de meeting: https://us02web.zoom.us/j/88973564034