CZ ongecontracteerd 2023; toch geen machtiging nodig voor ambulante GGZ

Bijzondere ontwikkelingen bij CZ. Rondom het dossier ongecontracteeerde zorg en daarbij behorende eventuele machtigingen (akkoordverklaringen) is eind 2021 begonnen met de nodige verwarring vanuit CZ en die lijkt nog steeds voort te duren.

2022. Er zou nl in 2022 al een machtiging nodig zijn voor behandeling bij ongecontracteerde aanbieders (naast die al benodigde voor klinische zorg) ook voor ambulante zorg. Hier kwam veel commentaar op. Daarop had CZ eind december 2021 aangegeven dat ze er toch vanaf zagen. Zie hiervoor ook ons bericht precies een jaar geleden van 3 januari 2022.

Ondanks deze toezegging zagen wij na de (afgelopen) zomerperiode dat CZ op haar website communiceerde dat zij wel machtigingen ging (of kon gaan) verlangen bij ongecontracteerde (ambulante) zorg. Gezien deze ontwikkelingen en eerdere communicaties vanuit CZ lag een vervolg van dit machtigingen beleid voor de hand.

2023. Een verrassende wending nu. CZ geeft aan dat ze in 2023 geen machtigingen verlangen voor 2023. Op zich goed nieuws, maar het komt op ons wispelturig over. Hieronder de communicatie van CZ:

Uitvoer akkoordverklaringen GGZ 2023

CZ start op 1 januari 2023 nog niet met het eisen van een akkoordverklaring voor een GGZ-behandeling zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. CZ start hier later in het jaar wel mee. CZ zal daar dan via haar website over communiceren.

Voor een GGZ-behandeling mét opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener dient er in 2023 wel vooraf een akkoordverklaring voor het gehele behandeltraject te worden aangevraagd.

Achtergrond

In de polisvoorwaarden voor 2023 staat dat voor een GGZ behandeling zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, vooraf een akkoordverklaring moet worden aangevraagd. Dit als aanvulling op het bestaande akkoordverklaringenbeleid bij GGZ behandeling mét opname. We hebben dit opgenomen omdat de gedeclareerde kosten bij de niet-gecontracteerde GGZ-zorgverleners fors hoger liggen dan bij gecontracteerde zorgverleners. Het is onze taak als zorgverzekeraar om te sturen op de doelmatigheid van de zorg, want uiteindelijk vertalen hogere kosten zich weer in een hogere premie voor verzekerden. Het is niet gelukt om voor 1 januari 2023 al nadere invulling te geven aan de toetsingscriteria voor een GGZ-behandeling zonder opname. Aangezien CZ wel meerwaarde ziet in een akkoordverklaringen beleid voor GGZ zonder opname, gaat CZ begin 2023 deze toetsingscriteria verder ontwikkelen. Doel is in de loop van 2023 een start te maken met het daadwerkelijk beoordelen.Voor nu betekent het dat u op dit moment geen akkoordverklaring hoeft aan te vragen wanneer u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een GGZ-behandeling zonder opname wilt. Voor een GGZ-behandeling mét opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener is wel vooraf een akkoordverklaring nodig voor het gehele behandeltraject, net zoals in voorgaande jaren.

CZ stopt per 2023 met haar generieke coulance van €6000,- op eventuele nacalculaties.

Dit omdat deze met het ZPM, volgens CZ, niet meer nodig is. De DBC structuur was dermate grofmazig en het ZPM meer gerichter in haar sturing (per kalenderjaar) dat het niet meer nodig is. 2022 is een overgangsjaar en daarop is de coulance nog wel van toepassing.

Dit is natuurlijk heel spijtig, maar hiermee doen ze niets anders dan de andere verzekeraars.

Beste abonnee,

Namens Ovezo en Bureau Zorgonderhandelingen voer ik een onderzoek uit naar de RoadmapGGZ. Hiervoor ben ik zeer benieuwd naar uw mening! Wanneer u deze korte enquête invult draagt u bij aan de optimalisering van de Roadmap. Via de onderstaande link kunt u anoniem de enquête invullen. Deze duurt ongeveer drie minuten.

https://www.survio.com/survey/d/A1S8L7R9W9V6J3E1Y

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,

Manon

Wij hebben geconstateerd dat Z+Z verwarrend is in haar contracten 2023. Z+Z is tbv 2022 gestart met 2-jarige overeenkomsten. Een aanbieder die nu voor het eerst (in 2023) een overeenkomst krijgt, lijkt ook een 2 jarige overeenkomst te krijgen. Echter deze looptijd is gewoon tot 31-12-2023, dus geen 2 jaar.

Ondanks dat deze overenkomsten hetzelfde verondersteld zouden moeten zijn tov 2022 zien we wel wat tekstuele verschillen. Een belangrijke toevoeging tov 2022 is deze en die geldt daarmee dus alleen voor de nieuwe contractanten 2023;  

“De zorgaanbieder maakt bij minimaal 25% van de verzekerden in het behandelproces (start  behandeling – eind behandeling) gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) op basis van  wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten (zoals door de beroepsgroep geaccepteerde vragenlijsten), waarmee de effectiviteit van de behandeling wordt getoetst.” 

Beste mensen,
Nu alle video casts “contracteisen 2023” van alle afzonderlijke verzekeraars op de site staan is het tijd om snel de FAQ sessie te plannen. Een interactieve sessie waarin alle vragen die er wellicht nog zijn, dan gesteld kunnen worden (Sectie II en sectie III). Ook zullen we ingaan op de allerlaatste ontwikkelingen in het kader van contractering 2023. Deze FAQ sessie zal a.s. dinsdag 29 november plaatsvinden van 10.00-11.30 uur.
Mocht je er niet bij kunnen zijn, stel je vraag vooraf via info@roadmapggz.nl. We zullen deze dan ook zeker behandelen. Dan kun je later de sessie altijd terugkijken via de ‘Meetings’- pagina. Aanmelden hoeft niet. Volg gewoon deze link: https://us02web.zoom.us/j/86296431043
Team Roadmap GGZ
Check uw VGZ- overeenkomst 2023. VGZ kent naast haar gewone contracten in 2023 een ODP contract (Overeenkomst Doorlever Plicht). Het betreft hier een doorleverplicht voor zowel bestaande als nieuwe clienten! In beginsels dus een enorm risico voor de aanbieder. Van oudsher zijn dit overigens aanbieders die zijn overgekomen vanuit de zogenaamde handmatige contractering. Het is niet mogelijk om deze contractvorm zelf te kiezen.
Het zorgaanbod van de partijen met een ODP overeenkomst is zodanig dat het noodzakelijk is om doorleverplicht af te spreken (maw; VGZ kan geen clientenstop hebben bij deze zorgaanbieders). VGZ is bereid om met deze partijen tussen 1 april en 1 augustus in gesprek te gaan over de hoogte van het zorgkostenplafond, maar zij kunnen niet afwijken van de doorleverplicht in verband met het voldoen aan hun zorgplicht. Wanneer de verhogingsaanvraag wordt afgewezen, komt de doorleverplicht in overleg te vervallen en wordt bevestigd middels een addendum.
Juist deze aanvulling dat, als een ophoging niet wordt toegekend, dan ook de doorlevering voor nieuwe clienten vervalt, maakt dat het risico van doorleveren aan nieuwe clienten in feite weer teniet wordt gedaan. Doch houd het in de gaten en let op de productie ontwikkeling 2023!

Wellicht hebben jullie het al gezien. We zijn met man en macht (4 personen) bezig met het maken van de analyses en videocasts. Iedere keer maken we een korte video van enkele minuten over de opvallendheden van de contracten 2023 per verzekeraar afzonderlijk (zie: Meetings). Wanneer gepubliceerd zien jullie bij de Eisen deze staan. Dit met een kleine noviteit nu voor zowel 2022 en 2023 in 1 oogopslag. Dit, zodat je ook het verschil kunt zien tussen deze jaren. Houd de site in de gaten! De komende weken volgt de rest.

Na deze serie plannen we nog een online FAQ-bijeenkomst, waaarin jullie al je vragen kunnen stellen aan ons over dit onderwerp.

Update 23-09-2022

Er is inmiddels meer helder over het IZA, waarbij een aantal forse bezwaren zijn afgezwakt. Met dank aan Dirkzwager advocaten hieronder nadere duiding.

-“Uit vertrouwelijke stukken blijkt dat het oorspronkelijke plan om de vergoeding voor ongecontracteerde zorg te verlagen deels verlaten is. In het IZA wordt de maatregel weliswaar nog steeds genoemd, maar daarbij wordt nu expliciet vermeld dat het zogeheten ‘hinderpaalcriterium’ in acht genomen dient te worden. Dit criterium houdt kort samengevat in dat de vergoeding voor ongecontracteerde zorg niet zodanig laag mag zijn dat dit voor verzekerden met een naturapolis een feitelijke hinderpaal vormt om zich te wenden tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Ook het coulanceverbod is uit het definitieve IZA verdwenen. In het concept IZA stond nog een verbod voor zorgaanbieders om het verschil in vergoeding tussen ongecontracteerde zorg en gecontracteerde zorg voor eigen rekening te nemen. Een verzekerde die zich tot een ongecontracteerde zorgaanbieder wendt, zou dan altijd een deel van de kosten zelf moeten betalen. Deze maatregel is terecht geschrapt.

-Ook de ‘onafhankelijke indicatiestelling’, die in het concept IZA was geïntroduceerd voor het geval het aandeel ongecontracteerde zorg onvoldoende zou afnemen, is uit het definitieve IZA verdwenen.”

-Tav de offerte is geen verdere duiding gekomen. Dirkzwager advocaten: “Nut en noodzaak van deze maatregel is niet aangetoond. Er is geen enkele indicatie dat patiënten hier niet goed over voorgelicht worden. Er zijn bovendien ook nu al NZa-regels die zorgaanbieders verplichten vooraf inzicht te geven in de hoogte van de vergoeding.”

 

15-08-2022: In het gisteren uitgelekte concept Integrale Zorgakoord versie 0.9 staan een paar opvallende zaken (in hoofdstuk 3.8) die het ongecontracteerd werken fors ontmoedigen. Het hinderpaal criterium lijkt daarbij ook niet echt meer te tellen. Goed om kennis van te nemen, want deze punten kunnen fors impact hebben op de strategische koers van uw praktijk of instelling.

“….. Het is in het belang van deze aanbieders – én in het belang van patiënten en de maatschappij – dat wordt voorkomen dat andere (al dan niet gecontracteerde) zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich kunnen onttrekken aan de transformatie naar passende zorg. In de huidige uitvoering van het stelsel is het voor sommige zorgaanbieders te makkelijk of aantrekkelijk om ervoor te kiezen niet te contracteren met zorgverzekeraars. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders zijn niet of minder goed aanspreekbaar op gelijkgerichte en gecommitteerde betrokkenheid die nodig is om de transformatie naar passende zorg daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ook kan de keuze om niet-gecontracteerde zorg aan te bieden leiden tot een te grote versnippering van het zorgaanbod. Dit kan de transformatie naar passende zorg belemmeren. Tegelijkertijd is het van belang dat nieuwe/innovatieve zorgaanbieders kunnen toetreden tot de markt; een beperkt percentage niet-gecontracteerde zorg is daarom geen bezwaar.

Het is belangrijk dat partijen afspreken om aanvullende maatregelen te nemen om de contractering te verbeteren.
  1. Offerte bij niet-gecontracteerde zorg. Om te voorkomen dat patiënten geconfronteerd worden met (hoge) zorgkosten doordat zij onbewust voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiezen, is goede informatievoorziening hierover richting de patiënt van groot belang. In dat kader onderzoekt de NZa in overleg met de betrokken zorgpartijen de mogelijkheden om niet-gecontracteerde zorgaanbieders te verplichten om patiënten vooraf schriftelijk een offerte te sturen met daarin de behandeling en de bijbehorende kosten die door de patiënt moeten worden voldaan. De behandeling kan pas starten nadat de patiënt akkoord is gegaan met de offerte.
  2. Invoeren coulanceverbod. Het invoeren van een coulanceverbod houdt in dat als een verzekerde met een naturapolis zorg betrekt bij niet-gecontracteerde aanbieders, de verzekerde het verschil tussen de rekening van de zorgaanbieder en de vergoeding door de zorgverzekeraar zelf dient te dragen. Dit kan niet kan worden overgenomen door de zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Deze maatregel wordt uitgewerkt voor 1 juni 2023 door het Ministerie van VWS met consultatie van zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.
  3. Verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Ook deze maatregel wordt uitgewerkt voor 1 juni 2023, door het Ministerie van VWS met consultatie zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Daarnaast zal verkend worden of een verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling kunnen bijdragen aan de aanpak van niet-gecontracteerde zorg.

Voor alle drie de maatregelen geldt dat er voldoende keuzemogelijkheden voor de verzekerde moeten blijven én genoeg ruimte voor nieuwe, innovatieve zorgaanbieders. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de maatregelen door VWS. Verder dienen zorgverzekeraars een voldoende gevarieerd aanbod aan zorgaanbieders te contracteren om aan hun zorgplicht richting verzekerden te kunnen voldoen. Voor iedere verzekerde geldt op grond van de zorgverzekeringswet dat acute zorg altijd vergoed wordt, ook als deze geleverd wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Partijen spreken af om te monitoren hoe de contractering gericht op de transformatie naar passende zorg verloopt; in deze monitor wordt ingegaan op de rol van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het zorginkoopproces en op de keuzemogelijkheden voor verzekerden. Partijen spreken daarnaast af om te monitoren hoe het aandeel niet-gecontracteerde zorg zich ontwikkelt en wat de effecten daarvan zijn. De uitkomsten van deze monitors worden besproken tussen de relevante bestuurlijke partijen, waarbij wordt nagegaan of de afspraken voldoende worden nagekomen. Over de aanvullende maatregelen spreken IZApartijen af om goed te monitoren of deze maatregelen na invoering tot onvoorziene neveneffecten leiden en om waar nodig tijdig in onderling overleg mitigerende maatregelen daartegen te treffen.”
Noot. Tel hierbij op dat we een beweging zien, waarbij zorgverzekeraars steeds vaker een machtigingsprocedure gaan instellen voor ongecontracteerde (ambulante) zorg, zoals Zorg en Zekerheid, ASR en waarschijnlijk ook CZ doen, wordt het speelveld voor ongecontracteerden er niet makkelijker op. Mocht u behoefte hebben om gecontracteerd werken te onderzoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op (info@zorgonderhandelingen.nl) om uw situatie eeens tegen het licht te houden. Er is immers geen standaard oplossing voor dit vraagstuk.

We zijn inmiddels begonnen met het analyseren van de overeenkomsten voor 2023.

Roadmap bijeenkomst 2.0

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we nu de terugkoppeling echter anders gaan doen. Jullie zijn van ons een bijeenkomst gewend waarin we alle overeenkomsten per verzekaar bespreken. Dit zijn lange sessies, misschien wel te lang. Daarom gaan we nu de komende periode dit opknippen.

Kort en krachtig

Wij maken de komende tijd steeds korte filmpjes per verzekeraar van ongeveer max 10 minuten. Dit maakt het ook makkelijker zoeken, kost je minder tijd en het zorgt voor meer spreiding.

Wel zullen we afsluiten met een online bijeenkomst waarop jullie alle eventuele vragen alsnog kunnen stellen. Hierover later meer.

Wij monitoren in deze tijd regelmatig of er een aanscherping of aanvullend inkoopbeleid is gepubliceerd door de verschillende zorgverkzeraars.

Tot op heden hebben VGZ (Sectie II), ASR (sectie II en III) en CZ (sectie II) aanvullend inkoopbeleid gepubliceerd. Neem er kennis van onder het kopje “Inkoop” en bij onderwerp “Financieel” staan de wijzigingen overwegend, maar is natuurlijk wel afhankelijk van het onderwerp. We hebben deze herkenbaar benoemd als “AANSCHERPING”.