Fin. Risico in contract CZ! Update 26-1-2022

20-12-2021 Martijn van Wijk

Update en Uitkomst gesprek met CZ  dd 25-01-2022

Wij hebben een constructief overleg met CZ gehad over onze bezwaren aangaande de overeenkomst 2022 en de afrekenparameters daarbij, wat gevolgen heeft voor de afspraak 2022. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten cq. toezeggingen. Hieronder de uitkomsten zoals ze zijn besproken. Doe er je voordeel mee!

  • Het uitgangspunt voor CZ is een zachte landing binnen het ZPM en het is “absoluut niet de bedoeling dat zorgaanbieders niet uit komen met de middelen. Zolang je qua behandeling niks anders doet dan in 2021 zou je moeten uitkomen qua gemiddelde prijs”. Principe van CZ is dat zorgaanbieders niet verdienen aan louter een nieuwe bekostiging (ZPM), hetgeen wij ook ondersteunen.
  • Hoe vindt dan de berekening van de aantallen cliënten plaats? Het aantal cliënten wordt berekend obv alle cliënten die behandeling hebben gehad in 2021. Dit betreft dus zowel de doorloop cliënten 2020 als het aantal cliënten 2021 van zowel de SGGZ als de BGGZ. Hier wordt de dubbeling van cliënten uitgehaald. Hier kan een correctie plaatsvinden voor de SGGZ cliënten als je meer of minder cliënten hebt gedaan dan cf het omzetmaximum 2021 (excl opschoning) zou gelden. M.a.w. bij een eventuele overschrijding op de SGGZ wordt het aantal gerealiseerde cliënten naar rato van het vastgestelde omzetmaximum bijgesteld. Het omzetmaximum 2021 excl opschoning is het uitgangspunt; hier kan een correctie op plaatsvinden als de uitname van de BGGZ hoger of lager is dan de daadwerkelijke realisatie BGGZ 2021. Dit geldt alleen bij een plafondvrije afspraak GBGGZ in 2021. Daar kan zowel  het gedeelte wat je meer of minder hebt geproduceerd (dan verwacht) meegenomen worden in  de totale afspraak 2022. Hiervoor kan dan worden gecorrigeerd op het afgesproken budgetplafond.
  • Bij gelijke zorg (tov van 2021) zou je geen probleem moeten ondervinden; ook niet als je in 2021 twee trajecten bij 1 client hebt, want die worden in zijn totaliteit meegenomen. CZ kijkt nl. naar de totale kosten per unieke client. Oftewel, als er BGGZ en SGGZ trajecten naast elkaar hebben gelopen, dan wordt er gekeken naar de totale KPUC en worden de BGGZ en de SGGZ niet uit elkaar getrokken. Dit geeft ons inziens al een veel eerlijker beeld van de realiteit en daardoor een beter uitgangspunt voor 2022.
  • Indien je besluit om voor 2022 Ongecontracteerd zorg te gaan leveren dan mogen de cliënten die doorlopen uit 2021 de consulten tegen het tarief% uit 2021 doorbelast worden aan CZ. Echter dient de factuur wel aan de client gericht te worden aangezien ongecontracteerde aanbieders niet meer via vecozo kunnen declareren bij CZ. Je loopt hierover dus wel een debiteurenrisico.

De betreffende passage in de overeenkomst over het eenzijdig aanpassen van het aantal cliënten moeten we dan zeker ook in dit licht bezien. Het is ongelukkig geformuleerd, maar bovenstaande toelichting en toezeggingen geeft ons voldoende vertrouwen in de onderliggende beweegredenen.

Team Zorgonderhandelingen

—————————————————————————————————————-

Update 17 januari 2022: Beste allen,

Wij hebben nav onze uitgezette acties op 25 januari a.s. een gesprek met een delegatie van CZ voor overleg mbt ons bezwaar zoals hieronder verwoord.

Wij maken ons hard voor een zo risicoloos contract of zo passend mogelijke afspraken op voorhand. We komen zsm na dit gesprek terug met een nieuwe update.

Team Zorgonderhandelingen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Update 13 januari 2022: Beste allen,

Onze bezwaren tav het bewuste artikel (waarin CZ lopende 2022 het aantal clienten aan kan passen, maar mogelijk zonder het budgetplafond daarop aan te passen) hebben we geescaleerd.

– Inmiddels heeft ZN om uitleg gevraagd aan CZ maar we hebben nog geen terugkopeling gehad;

– We hebben opnieuw aandacht gevraagd via de Nederlandse GGZ, waarbij we hopen dat we het binenkort op het hoogste bestuurlijk overleg kunnen laten agenderen.

– Ook bij de NZA is het (opnieuw) onder de aandacht gebracht.

We zijn nu de druk aan op opvoeren, omdat dit tot nu toe nog niet het gehoopte effect teweeg heeft gebracht op de gewenste korte termijn.

Tip 1: Wellicht kun je de gewenste tijd kopen door aan CZ (indien dit nog niet is gebeurd) aan te geven dat je nog geen reactie kunt geven tgv […REDEN…], maar wel binnen een redelijke termijn, conform de hiervoor beschikbare beleidsregel TH/NR-11, transparantie zorginkoop proces ZVW. Dit hebben wij voor onze contracteerklanten successvol gedaan en dat is geaccepteerd door CZ.

Tip 2: Wij hebben begrepen dat MeerGGZ , indien de terugkoppeling niet conform wens is, zij ernstig overwegen om hier een juridische zaak van te maken. Wellicht is aansluiting bij MeerGGZ een overweging.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bericht 23-12-2021: Beste allen,

De bijeenkomst van deze ochtend is opgenomen en staat online op deze RoadmapGGZ. Klik hier 

Onderwerp van de Meeting: Wij hebben een structureel verschil van mening met CZ over de uitleg van hun eigen contract over 2022.

Het gaat dan met name over een artikel waarin staat dat CZ lopende 2022 het aantal clienten aan kan passen, maar mogelijk zonder het budgetplafond daarop aan te passen.

Dit heeft direct gevolgen voor hun omzetgarantie en de daarbij horende eindafrekening over 2022. CZ geeft aan dat het niet zo’n vaart zal lopen, omdat ze een zachte landig willen. CZ heeft zich afgelopen jaren niet zo laten ervaren, vandaar dat wij hier strikt in staan. Vertrouwen om dit te accepteren is te broos.

Graag willen we as donderdag 23 december vanaf 11.00 uur dit met jullie bespreken en wat dit mogelijk betekent voor het contract 2022.