Jaarverantwoording: wie wel en wie niet? Gebruik dit overzicht!

10-05-2023 Martijn van Wijk

In maart hebben we jullie reeds geïnformeerd dat dit jaar ook de kleinere zorgaanbieders een productieverantwoording moeten aanleveren via Digi MV. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft in 2020 overeenstemming bereikt over een verplichting tot openbaarmaking van de jaarlijkse financiële verantwoording van alle zorgverleners zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. De openbare jaarlijkse verantwoording omvat:

a. een financiële verantwoording;
b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie, en
c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Hierbij het toegezegde overzicht wie precies de jaarverantwoording moet aanleveren. 230509 DIGI MV

Let op! Van belang is dat diegenen die niet jaarverantwoordingsplichtig zijn, zich wel tijdig moeten afmelden bij het CIBG.

Disclaimer: dit overzicht is met de hoogte zorgvuldigheid samengesteld. Ovezo bv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, al dan niet mogelijk voortvloeiend uit dit overzicht.