NZA 2024: Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg

01-08-2023 Martijn van Wijk
De NZA heeft onlangs haar “Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg” gepubliceerd. Nieuwe handvatten en richtsnoeren hoe zorgverzekeraars en aanbieders zich tot elkaar (en consument) dienen te verhouden en te gedragen om het contracteerproces te verbeteren.

Hieronder een samenvatting. Veel goede bedoelingen in dit document, maar weinig te sanctioneren vanuit NZA. Paar zaken waarin ik met name in ga op de nieuwe zaken, dus niet op de verondersteld bekende regelingen en dergelijke.

-Wat vooral opvalt is dat de deadline van 12 november voor verzekeraars (“met wie is een contract gesloten?”) geen harde deadline meer is, maar een richtpunt….
-Deze nieuwe richtsnoeren zijn op dit moment niet in de regelgeving opgenomen en zijn vooralsnog juridisch niet door de NZa  handhaafbaar. Het zijn “guidance principles”  die invulling geven aan de maatschappelijke opgaven.
-De NZa verwacht hier dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zoveel als redelijkerwijs mogelijk handelen in lijn met de bedoeling van deze nieuwe richtsnoeren voor het contracteerproces 2024.

 

Digitale contractering

-Voorstel moet begrijpelijk zijn voor de zorgaanbieder
-Tijdig reactie en tijd om te reageren
-Er is een wens tot gezamenlijk te onderhandelen, maar NZa gaat hier niet op in en verwijst naar bestaande mededingingswetgeving.
-Er komt wel een leidraad “Brancheorganisaties en zorgcontractering” in de 2e helft 2024(vanuit ACM)

-Wat al gebruikelijk was, maar toch goed om te realiseren. Als zorgaanbieder heb je ten minste vier weken de tijd om te reageren op een voorstel van de verzekeraar, tenzij partijen anders overeenkomen. Maar, in de inkoopperiode geldt dat “zowel de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar zich maximaal inspant om binnen twee weken een duidelijke inhoudelijk toegelichte reactie op vragen en opmerkingen van de andere partij te geven. Indien dit onmogelijk is wordt aangegeven waarom dit niet lukt en op welke termijn wel een inhoudelijke reactie zal worden gegeven.”

 

Contractaanbod digitale contractering 

-Bij digitale contractering biedt de zorgverzekeraar het contract, inclusief een inhoudelijke toelichting, uiterlijk aan op 1 oktober.
-Zorgverzekeraars hebben de ruimte om voor groepen van vergelijkbare zorgaanbieders uniforme op- en afslagen te hanteren, mits deze goed zijn toegelicht.  Dit zodat het navolgbaar is voor de zorgaanbieder. Bij digitale contractering dient dit te worden toegelicht in het voorstel vanuit de zorgverzekeraar.

 

Face to face instellingen (met name)

-“Uiterlijk 1 juni deelt de zorgaanbieder, indien door de zorgverzekeraar gevraagd, haar strategisch beleid met de betreffende zorgverzekeraar, of verwijst naar de plek waar deze informatie te vinden is.”
Dit is voor aanbieders die en rol spelen in de transitieopgave. dan moet de verzekeraar dit uiterlijk 1 april laten weten aan de zorgaanbieder.
-“Zorgaanbieders leveren op verzoek van de zorgverzekeraar hun volumeprognoses aan bij de zorgverzekeraar.”
Dit gebeurt nu schijnbaar te weinig, wat ik opvallend vind, omdat dit onderdeel uitmaakt van een goede prognose en Productiemonitor.
Ze maken vóór 1 september afspraken over de techniek en/of methodiek van zaken als benchmarking of volumeprognoses“. Bij digitale contractering kan dit ook, maar dan licht de zorgverzekeraar de toegepast techniek en/of methodiek toe indien gebruik wordt gemaakt van zaken als benchmarking of volumeprognoses. Dit doet hij in ieder geval niet later dan het moment waarop het contract wordt aangeboden.)
 
“Zorgaanbieders die face-to-face contracteren bieden uiterlijk 1 september de eerste offerte aan, inclusief een inhoudelijke toelichting”. Maar dan moeten verzekeraars dit wel gevraagd hebben uiterlijk 1 april. Dit alles, tenzij zorgaanbieders en zorgverzekeraars andere afspraken hebben gemaakt wie als eerste uitkomt met een offerte dan wel een toegelicht contractvoorstel.
-“Zorgaanbieder en zorgverzekeraar bespreken de bijdrage van beide partijen aan de transitie naar passende zorg en een toekomstbestendig zorglandschap, zodat zij dit kunnen gebruiken als uitgangspunt bij hun contractvoorstellen.”

 

In algemene zin is (in het IZA afgesproken) dat, als startpunt van de onderhandeling, de OVA (als index voor loonstijgingen) volledig en zonder korting, door de zorgverzekeraar en zorgaanbieder wordt opgenomen in het contractvoorstel en de offerte.

Niet nieuw, maar wel van belang. De zorgverzekeraar heeft ook de volgende verplichtingen rondom 12 november:

1   Als de zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders werkt en dit mogelijk consequenties heeft voor de consument dan vermeldt de zorgverzekeraar de informatie die relevant is voor de consument voor het maken van een keuze, en maakt de zorgverzekeraar een actueel overzicht bekend met welke zorgaanbieders op dat moment per polis zijn gecontracteerd.
2   Bij volumeafspraken of omzetplafonds en deze mogelijk consequenties hebben voor de consument dan vermeldt de zorgverzekeraar hoe hij daarmee omgaat en de mogelijke consequenties voor de consument.

3 De zorgverzekeraar geeft in een actueel overzicht tijdens de overstapperiode aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de contractering en wat de gevolgen daarvan zijn.

 
Zorgaanbieder moet natuurlijk ook de klant informeren over wat de eventuele eigen betalingen/bijdragen zijn bij ongecontracteerde zorg. Belangrijk is dat de informatieverstrekking objectief en zakelijk gebeurt, en dus niet sturend mag zijn.

 

En tot slot

“De NZa is van oordeel dat voor een beperking van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg geen ruimte is als de zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht of de ingekochte zorg niet voldoet aan de normen voor tijdigheid, bereikbaarheid en/of kwaliteit. Als de consument niet tijdig toegang kan krijgen tot een gecontracteerd alternatief, voldoet de zorgverzekeraar namelijk niet aan zijn zorgplicht (zie de Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw TH/BR-025).
…. Maak zeker van dit laatste stuk gebruik indien nodig!…

 

Hier is het document met belangrijke passages geel gearceerd en te downloaden. Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg (1)  En hier is het oorspronkelijke document te downloaden.