(Doorbraak) VGZ standaardmail bij 50% productierealisatie 2022

08-07-2022 Martijn van Wijk

19 juli 2022: UPDATE: Na enkele gesprekken en contactmomenten met VGZ over onderstaande bevinding hierbij een mooie update. We hadden hen nl. ook nog aangegeven dat wij in 2019 (!) hierover met een zorginkoper reeds hebben gesproken. Deze had ons toen verzekerd dat deze passage alleen geldt voor geintegreerde instellingen, omdat ze daar eea ‘niet over de rug van de client willen uitvechten en ze er dan toch altijd wel uit zullen moeten komen’. Nu heeft VGZ ons het volgende laten weten:

Onderstaande is inderdaad geschreven voor geïntegreerde instellingen, [ NAAM instelling] zal niet gehouden worden aan de doorleverplicht. Wij zullen juist vragen cliënten door te verwijzen naar Zorgadvies en Bemiddeling. Voor 2023 hebben we dit aangepast in het contract, zodat hier geen onzekerheid of verwarring over kan ontstaan.

Wij gaan er vanuit dat dit een algemene aanpassing betreft, die dus voor iedereen geldt, maar check dit indien nodig. Doe er uw voordeel mee!

8 juli 2022:VGZ heeft op 6 juli jl een standaardmail verstuurd aan aanbieders (met een budgetplafond) die “vooruit lopen op de verwachte besteding van het overeengekomen zorgkostenplafond”. Hierin wordt ook verwezen naar de doorleverplicht voor bestaande EN NIEUWE clienten. Deze mail is in onze ogen discutabel. Ik heb hierover met een ass. inkoper van digitale contractering gesproken. Hij gaf aan “dat dit niet betekent, dat men ook echt gaat verrekenen en een en ander in redelijkheid wordt bezien”. Echter, deze mailtekst kan dit wel degelijk als gevolg hebben. Ik heb hem ook geattendeerd op het tegenstrijidge in de mail versus hun eigen inkoopbeleid en de informatie op hun website! Dit heb ik in een mail, zoals hieronder een passage daaruit, verwoord. Op mijn verzoek gaan ze dit intern opnieuw bekijken en hij heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. Mochten jullie ook die mail hebben gehad bij verwachte overschijding van het budgetplafond (indien aan de orde), dan kun je deze tekst als basis gebruiken.

“……Ik wil je in dit kader graag wijzen op het volgende. Hoewel het in de overeenkomst staat (al jarenlang overigens en er nu in tegenstelling tot eerdere jaren anders invulling aan gegeven wordt) zien wij minstens 3 redenen waarop wij tot de conclusie komen dat de mail van 6 juli niet is conform de beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. De informatie rondom het inkoopbeleid met wat er gecommuniceerd wordt en hoe het in de contracten staat blijkt tegenstrijdig met elkaar;
  1. Wij zien in het inkoopbeleid 2022 op pagina 10 (bovenaan); “Dit betekent dat de zorgaanbieder – als het zorgkostenplafond dreigt te worden overschreden – nieuw in zorg te nemen naturaverzekerden mag doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling of naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder waarvan bekend is dat deze nog wel ruimte heeft binnen zijn zorgkostenplafond”. 
  2. Wij zien op de website onder https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geestelijke-gezondheidszorg/overeenkomsten/zorgkostenplafond  onder het kopje ‘Veelgestelde Vragen’ dat het gaat om voortzetting van lopende cliënten; 
  3. Tevens in dezelfde vraag ook hier dat “Indien er geen verhoging is toegekend, kunt u nieuwe patiënten doorverwijzen naar afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.
Om bovengenoemde redenen in combinatie met het gegeven dat de mail met de boodschap van 6 juli jl. niet redelijk en billijk is gaan wij er vanuit dat VGZ haar ziens- en handelwijze aanpast in algemene zin en dat van ons geen inzet wordt verlangd op doorleverplicht voor nieuwe cliënten zoals VGZ  deze blijkbaar heeft beoogd in haar overeenkomst en de mail van 6 juli jl zoals hieronder is weergegeven.”